?>

REGULAMIN e-SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.cadrysunki.pl

Data publikacji: 27.01.2021r.

Sprzedaż produktów materialnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://www.cadrysunki.pl realizuje Grzegorz Polak, prowadzący działalność nierejestrowaną.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: cadrysunki@cadrysunki.pl

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.cadrysunki.pl

 2. Sprzedawca – oznacza osobę fizyczną prowadzącego działalność nierejestrowaną. Grzegorz Polak

 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,

 4. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego). Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

 6. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

 7. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.

 8. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 10. Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u Sprzedawcy lub partnerów Sprzedawcy.

 11. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy CADrysunki.pl a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

 12. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez CADrysunki.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od CADrysunki.pl treści informacyjnych, marketingowych.

 13. Firmy Kurierskie – inPost zarejestrowana w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, kod pocztowy 30-624 Kraków

 14. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).

 2. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).

 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującymi rozdzielczość 800×600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (PDF).

 6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://cadrysunki.pl/regulamin-sklepu/

 7. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi detaliczną sprzedaż produktów materialnych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

 8. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

 9. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego

 10. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

 11. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i są podane w polskich złotych.

 12. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

 13. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

 14. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 15. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

 16. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

III. Informacje o Towarach, Usługach i cenach

 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie www.CADrysunki.pl. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu rzeczywistego Towaru. Różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.

 2. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA” oraz Usługi związane z tak oznaczonymi Towarami.

 3. Ceny Towarów i Usług zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług.

 4. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT.

 5. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku (ustalane automatycznie na podstawie informacji zawartych na stronie https://cadrysunki./ w zakładce „Info ⇒ Informacje”. Strona dostępna jest pod adresem https://cadrysunki.pl/informacje/)

 6. Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski. Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów i świadczenia Usług jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej.

 7. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.

 8. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad. Ewentualne wady Towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane.

IV. Zawieranie umowy

W celu zakupu produktów, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

 2. Z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

 3. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;

 4. Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

 5. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”

 6. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Kupuję i płacę”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 7. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

V. Zamówienia

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.

 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie https://www.cadrysunki.pl) po przejściu całej procedury składania Zamówienia.

 3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).

 4. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.

 5. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

VI. Procedura składania zamówienia Towaru

 1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości, klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.

 2. Powtarzając powyższą procedurę, Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.

 3. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk” lub „Przejdź do koszyka”, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.

 4. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę Towaru w kolumnie „Produkt” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X”.

 5. Klient może kontynuować zakupy, klikając w nazwę sklepu„CADRYSUNKI.PL”, która znajduje się w lewym, górnym rogu ekranu.

 6. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania, klikając przycisk „Przejdź do kasy”. Na tym etapie Klient wypełnia dane adresowe do wysyłki, sprawdza podsumowanie zamówienia, oraz akceptuje regulamin zaznaczając kursorem myszki pole oznaczone „kwadratem”. Następnie klika w przycisk „Kupuję i płacę”, aby dalej przejść do metody płatności.a) „Zaloguj się” – Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie https://www.cadrysunki.pl, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony na stronę z danym zamówienia, plikami do pobrania, informacją dotyczącą adresu wysyłki oraz szczegółami konta.b) „Zarejestruj się” – jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na https://www.cadrysunki.pl, na tym etapie możliwe jest założenie konta. Rejestracja jest dobrowolna,c) „Zakupy bez rejestracji” – każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane (w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji – pkt. XIII Regulaminu).

 7. Na etapie „Dostawa i faktura” Klient może zmienić „Zawartość koszyka”, „Sposób płatności” i ewentualnie „Sposób dostawy” oraz podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć, czy chce otrzymać fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej.

 8. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).

 9. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku PDF oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie na Koncie Klienta. Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest również stosowanie przez Sprzedawcę faktur w formie tradycyjnej. Odwołanie zgody na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może nastąpić w każdym czasie, poprzez oświadczenie Klienta wysłane na adres cadrysunki@cadrysunki.pl.

 10. Akceptacja regulaminu przez Klienta stanowi żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.

 11. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę ”Realizacja zamówienia”.

 12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.

 13. Status i szczegóły Zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego Zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować).

VII. Formy dostawy i metody płatności

 1.  Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem                                                                                                                                     a) Paczkomaty InPost – dostawa w ciągu 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania paczki                                                                                                                                   b) Kurier InPost – w ciągu 2 dni roboczych po dniu nadania paczki.

 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 3. Dostępna metoda płatności to przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 4. Jeżeli Kupujący powziął podejrzenie, że paczka z produktem materialnym była otwierana bądź widać uszkodzenia przesyłki powstałe podczas transportu, należy spisać z kurierem protokół szkody, a następnie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym.

 5. Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

VIII. Sposób, termin i koszty dostawy

 1. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm: InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 3. Na okres dostawy Towaru do Klienta składa się czas pakowania Towaru oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. Okres ten wynosi łącznie do 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych za pośrednictwem przelewu online, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24) z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Zamówione Usługi wykonywane są w dniu dostawy Towaru przez Firmę Kurierską.

 4. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte Zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację Zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:a) podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albob) rezygnacji z całości Zamówienia, alboc) zmianę Zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.

 5. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.

 6. Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.

 7. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.

 8. W każdym przypadku wydanie Towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

 9. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę”, powiadomienie o dostępności Towaru z wezwaniem do uiszczenia „dopłaty” zostanie wysłane najpóźniej w dniu przewidzianym na dostawę.

 10. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” czas dostawy zamówienia do Klienta (nie krótszy niż wskazany w ust. 4) liczony jest od dnia dokonania „dopłaty” po otrzymaniu wezwania, o której mowa w pkt. 10.

IX. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki dla Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

 2. Czas realizacji zamówienia opisany został pod adresem: https://cadrysunki.pl/informacje/

 3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

X. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem: https://cadrysunki/pl/formularz-odstąpienia-od-umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany,

  jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 30 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XI. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób:a) przelew online.Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu Zamówienia Towarów i Usług (na stronie „Koszyk”). Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew onlineb) płatność za pobraniem przewoźnikowi podczas dostawy – gotówką lub kartą płatniczą. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej w sytuacjach spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami technicznymi niezależnymi od Firmy Kurierskiej,

 2. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:a) w przypadku płatności przelewem online należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności

XII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

 4. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie https://cadrysunki.pl/formularz-odstąpienia-od-umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

 5. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres cadrysunki@cadrysunki.pl. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).

 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.

 9. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w czasie 30 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 30 dni. W przypadku:a) towaru zamówionego wraz z wysyłką – towar należy zwrócić na adres: CADrysunki.pl Grzegorz Polak, 62-020 Swarzędz, oś. Kościuszkowców 14/40

 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym także koszty zwrotu rzeczy, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą.

 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 12. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.

XIII. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.

 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza „Rękojmia i niezgodność towaru z umową” dostępnego na stronie „https://cadrysunki.pl/formularz-reklamacyjny” oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

 5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

XIV. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami

 1. Klientom nie będącym Konsumentami przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt VIII ust. 2 i punkt VIII ust. 3 powyżej.

 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

XV. Zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza

 1. Reklamacje można złożyć w każdej formie dopuszczalnej przez prawo. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest formularz dostępny na stronie Sklepu. Aby skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji należy:a) na stronie www.cadrysunki.pl pod zakładką e-sklep, kliknąć w podzakładkę „Formularze” lub pod tym odnośnikiem „Formularz reklamacyjny”,b) wypełnić formularz

 2. Wysłanie formularza reklamacyjnego zostanie potwierdzone poprzez odpowiedni automatyczny komunikat na stronie, który można wydrukować.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od przesłania formularza.

 4. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem e-maila (wysyłanego na adres e-mail Klienta podanego w reklamacji).

XVI. Promocje

 1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.

 2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

 3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

XVII. Rejestracja w serwisie

 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza dostępnego w zakładce „Moje konto” na stronie głównej, lub pod adresem www.cadrysunki.pl/login.

 2. Rejestracja Osób wymaga podania:a) imienia,b) nazwiska,c) adresu e-mail,d) hasła (oraz powtórzenia hasła),e) telefonu,f) kodu pocztowego,g) potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.

 3. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.

 4. Aby uaktywnić założone Konto, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.

 5. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób).

 6. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.

 7. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.

 8. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:a) dokonywanie zakupów,b) śledzenie statusu aktualnych i archiwalnych złożonych Zamówień,c) zmiana hasła do konta,d) modyfikowanie danych rejestracyjnych,

 9. Bez konieczności zakładania Konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).

 10. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta, który:a) narusza niniejszy Regulamin,b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,c) podał przy składaniu Zamówienia nieprawdziwe dane,

 11. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:a) jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,b) dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,c) w przypadku usunięcia Konta, wszelkie złożone Zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

XVIII. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: https://cadrysunki.pl/formularz-reklamacyjny

  jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Na prośbę lub za zgodą Kupującego, Sprzedawca może ustosunkować się do reklamacji za pomocą innego środka komunikacji.

XIX. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem w odnośniku: polityka prywatności i plików cookies

XX. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 2. a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

 3. b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl

 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XXI. Reklamacje dotyczące płatności

 1. W przypadku dokonania zapłaty za Towar oraz braku zmiany statusu Zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności.

 2. W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących płatności, sugerujemy wypełnienie formularza „Reklamacja płatności przy sprzedaży na odległość” dostępnego na stronie „https://cadrysunki.pl/formularz-reklamacyjny” i wysłaniu formularz na adres cadrysunki@cadrysunki.pl.

 3. Reklamację dotyczącą płatności można również zgłosić w każdy inny dopuszczony prawnie sposób.

XXII. Reklamacje dotyczące działania Sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego do Sprzedawcy.

 3. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail cadrysunki@cadrysunki.pl oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

XXIII. Newsletter

 1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego.

 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

XXIV. Funkcjonalności dodatkowe

 1. Sklep Internetowy pozwala użytkownikom na umieszczanie opinii o produktach. Za opinię uważa się wypowiedź użytkownika (fragment informacji) zamieszczoną przez niego na stronie www.cadrysunki.pl.

 2. Opinie napisane przez użytkowników Sklepu Internetowego nie mogą naruszać prawa o dobrych obyczajach oraz powinny być napisane w języku polskim, z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników, które to opinie są opiniami subiektywnymi.

 4. Sprzedawca ma prawo usunąć opinię użytkowników w całości lub części bez podania przyczyny.

 5. W celu zamieszczenia przez użytkownika opinii dot. produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, powinien on podać prawidłowe dane, tj.: nazwę użytkownika (imię, nazwisko, pseudonim), adres e-mail (niewidoczny dla czytelników), ocenę produktu, tytuł opinii oraz opis opinii.

 6. Nazwa użytkownika nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów.

 7. Jeżeli Sprzedawca uzna, że użyta przez autora opinii nazwa użytkownika lub opinia jest niestosowna, wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy publikacji opinii.

 8. Przez publikację opinii jej autor udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z Opinii na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XXV. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

 2. Sklep internetowy, jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej https://www.cadrysunki.pl w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.

 3. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.

 4. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:a) łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PLb) adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: cadrysunki@cadrysunki.pl.

 5. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.cadrysunki.pl.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.